Kirkegården

Søger du et bestemt gravsted kan du prøve       Findgravsted.dk

som gør det muligt at søge oplysninger, via afdødes navn, om gravsteders numre, billeder og placeringer(placering dog ikke på Nyker kirkegård endnu).

Data er stillet til rådighed af de enkelte kirkegårde.

Kirkegårdens standard:

Det er menighedsrådets ønske, at vi kan have en smuk og præsentabel kirkegård i Nyker, og vi håber, at alle gravstedsejerne vil være os behjælpelige med det.

 

”Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse… hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den fastsatte takst. Hvis dette ikke sker, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget pålægge indehaveren af gravstedsretten at opfylde sine forpligtelser inden for en frist på 4 uger. Hvis dette ikke sker, kan kirkegårdsudvalget lade gravstedet sløjfe som anlagt gravsted, fjerne monument og tilplante, tilså eller gruslægge gravstedet. ”

 

(Uddrag af kirkegårdsvedtægten § 17)

 

”Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af menighedsrådet… forlanges fjernet. ”

 

(Uddrag af kirkegårdsvedtægten § 16)

Kirkegårdstakster Bornholms Provsti

I øvrigt:

 

Man er altid velkommen til at henvende sig til

Pernille Hansen

Graver

Nyker Kirkegård

Ellebyvej 1A

Nyker

3700 Rønne

 

Kontortid:

Tirsdag til fredag 9.00 til 15.00 

 

tlf. 24 23 56 95. 

 

Mandag er fridag.